Algemene voorwaarden van Bevingsschadecheck.nl

1. toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of tot het geven van adviezen met betrekking tot de indiening en afhandeling van schadevergoedingsaanspraken uit hoofde van aardbevingsschade aan onroerende zaken. Voor zover enige bepaling in strijd mocht zijn of komen met dwingendrechtelijke bepalingen van consumentenrecht dient die bepaling als niet geschreven te worden beschouwd in relaties die wij aangaan met consumenten.

2. aanbiedingen

Alle aanbiedingen onzerzijds, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en binden ons slechts na ontvangst door ons van onze door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke opdrachtbevestiging. Aan eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van onze opdrachtbevestiging afwijken, zijn wij slechts gebonden, indien deze afspraken of bevestigingen schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3. de opdracht

De opdracht aan ons houdt in het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

  1. schademelding bij ​het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) met machtiging (de opdrachtgever ontvangt hier van het IMG per brief een bevestiging van);
  2. nadat wij de aanvraag hebben gedaan zal ​het IMG contact met ons opnemen over het inplannen van een schade-opname;
  3. wij zorgen voor begeleiding tijdens de schade-opname en ​dragen er zorg voordat de schades worden opgenomen​;
  4. nadat de opname is geweest zal ​het IMG een schaderapport opstellen.​ Wij zullen deze nalopen om ​na te gaan of alles is meegenomen en of alles ​juist is beoordeeld. ​Vervolgens overleggen ​wij met de opdrachtgever of het rapport akkoord is, of dat het zinvol is een zienswijze in te dienen, wat inbegrepen is in de opdracht.

Wij zullen de werkzaamheden uitvoeren op een wijze als van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht, zonder vooraf een bepaald resultaat toe te zeggen.

4. wijziging opdracht

Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij op last van derden, hetzij als gevolg van het feit, dat door welke omstandigheid dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd. Wij zullen de consequenties van meerwerk voorafgaand met de opdrachtgever afstemmen.

5. tussentijdse intrekking opdracht

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen vóór de schade-opname. In dat geval is de opdrachtgever, de opdrachtnemer annuleringskosten verschuldigd voor een vast bedrag van euro 250 exclusief btw. Het beëindigen van de opdracht is voor de opdrachtgever niet meer mogelijk nadat de schade-opname heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de opdracht te beëindigen.

6. vergoeding

Wij zijn als vergoeding voor onze werkzaamheden en voor de door ons gemaakte kosten gerechtigd tot een bedrag gelijk aan 15% van de definitief toegekende en uitgekeerde schadevergoeding, op basis van “no cure no pay”. Onze prijzen, honoraria en verschotten zijn steeds exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien werkzaamheden op basis van meerwerk of op basis van een vergoeding per uur, dag of andere tijdsperiode worden overeengekomen, zijn in de overeengekomen vergoeding geen reis- en verblijfkosten en andere door ons voor de uitvoering van de opdracht gemaakte externe onkosten begrepen. Deze kosten komen in dat geval als extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7. medewerking door opdrachtgever

De opdrachtgever zal ons steeds alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke of door ons gewenste gegevens en inlichtingen verschaffen. Indien wij, als gevolg van ons ten tijde van het uitbrengen van de offerte onbekende omstandigheden of onjuiste dan wel onvolledige door of ten behoeve van opdrachtgever verstrekte gegevens, meer werk moeten verrichten dan redelijkerwijs mocht worden begrepen, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten tegen de bij ons gebruikelijke honoraria aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

8. termijnen

Alle door ons genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend. Overschrijding van een door ons genoemde termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst.

9. aansprakelijkheid en vrijwaring

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door of verband houdende met door ons verrichte werkzaamheden of diensten en door ons verstrekte adviezen. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met ons eigen risico op de polis.

Opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle kosten, schaden en rente, die voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever tegen ons worden ingediend. Opdrachtgever zal ons tevens ter zake vrijwaren.

Gelijke uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid en gelijke verplichting van opdrachtgever tot vergoeding en vrijwaring als in dit artikel omschreven wordt eveneens bedongen ten behoeve van al degenen, die door ons voor de bewerking of uitvoering van de werkzaamheden zijn tewerkgesteld, ten behoeve van de opdracht diensten verlenen, dan wel op andere wijze door ons bij de uitvoering zijn betrokken.

10. betaling

Al onze op grond van de overeenkomst aan de opdrachtgever verzonden facturen, waaronder begrepen de facturen voor termijnbedragen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons te zijn betaald. De opdrachtgever heeft nimmer recht op korting of verrekening. Na afloop van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in gebreke en is hij aan ons een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Opdrachtgever is tevens buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd volgens de door de Rechtspraak gehanteerde Staffel BIK.

11. geschillen

Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane aanbieding of van een tussen ons en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende overeenkomstzijn in eerste instantie uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, of in het geval de opdrachtgever een consument is de bevoegde rechter van diens woonplaats.